Raport bieżący 4/2017

Zarząd Hetan Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15.02.2017r. Spółka objęła 101 (sto jeden) obligacji imiennych pieniężnych serii B o wartości nominalnej 15.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 1.515.000 zł (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych) wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645040 .

Objęcie obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.. nastąpiło po cenie emisyjnej 15.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.515.000 zł (jeden miliony pięćset piętnaście tysięcy złotych)

Nabyte przez Emitenta obligacje serii B zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 15.02.2017r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji, obligacje nie są zabezpieczone. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 15.02.2018r. Cena wykupu obligacji przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 15 000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 1.515.000 zł (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych), która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. są środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 15.02.2018r.

Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 1.515.000 zł (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych).

Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe.

W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.