Dane Spółki

Hetan Technologies S.A.
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

Nr telefon: +48 22 390 58 85
Nr faxu: +48 22 390 58 81
Adres email: hetan_tech@vp.pl

Nr NIP: 8971768676
Nr REGON: 021416023
Nr KRS: 0000526241

Kapitał zakładowy: 2 613 064,70 zł w całości wpłacony
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

 

Dokumenty Spółki