Raport Bieżący nr 6/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIESS.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 09.03.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 09.03.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.03.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.12.2016r., o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2016 z dnia 27.12.2016r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.12.2016r. w sprawie „obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki” w dniu 09.03.2016r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 263.181,47 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden 47/100) do kwoty 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100), dokonane w drodze emisji 236.863.323 (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) złotych i dzieli się na 263.181.470 (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden groszy) każda akcja, w tym:

a. 25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.000.001 do 25.796.500,

b. 334.147 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 334.147,

c. 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 187.500,

d. 236.863.323 (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 000.001 do 236.863.323.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.12.2017r. § 6 ust. 1. Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście 70/100 złotych) i dzieli się na 263.181.470 (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:

a. 25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.000.001 do 25.796.500,

b. 334.147 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 334.147,

c. 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 187.500,

d. 236.863.323 (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 000.001 do 236.863.323.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki: