Raport bieżący z plikiem 13/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3.04.2017r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjęte zostały Uchwały nr 219/2017 oraz 220/2017.

Obie uchwały podjęte zostały na wniosek Emitenta.

Uchwała nr 219/2017 podjęta została w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej 0,10 zł każda do wartości 0,01 zł każda, natomiast uchwała nr 220/2017 podjęta została w sprawie rejestracji 236.863.323 (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D Emitenta w KDPW o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Emitent wyjaśnia, że zmiana wartości nominalnej akcji Spółki oraz Emisja akcji serii D wynikają z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.12.2016r.

Pełna treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: