Raport Bieżący nr 24/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.11.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający akcje reprezentujące ponad 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu HETAN TECHNOLOGIES S.A., na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. posiadający znaczną liczbę akcji Spółki, niniejszy wniosek uzasadnia tym, że w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy jest przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect