Raport Bieżący nr 4/2017

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. informuje, że w ramach Emisji akcji serii D należycie subskrybowanych i opłaconych zostały wszystkie 236.863.323 akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 2.368.633,23 zł oraz wartości emisyjnej 0,01 zł każda tj. o łącznej wartości emisyjnej 2.368.633,23 zł.

Emitent informuje, że w ramach zapisów podstawowych złożone zostały zapisy i opłacone 77.405.633 akcje serii D, w ramach zapisów dodatkowych złożone zostały zapisy i opłacone 7.793.271 akcje serii B spółki oraz w trybie art. 436 § 4 k.s.h. zostały złożone zapisy i opłacone 151.664.419 akcje Spółki.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HETAN TECHNOLOGIES S.A. nr 5 z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie: „w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki”.

Emitent wyjaśnia, akcje serii D zostały zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze oferty publicznej w oparciu o Memorandum Informacyjne opublikowane przez Emitenta w dniu 05.01.2017r.

W dniu 01.02.2017r. zakończone zostało przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii D, przyjmowanie zapisów w ramach art. 436 § 4 k.s.h. zakończone zostało w dniu 15.02.2017r. Przydział akcji serii D został dokonany przez Emitenta w dniu 15.02.2017r

Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone.

Wszystkie akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi w postaci wpłat gotówkowych.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 23.01.2017r.

data zakończenia subskrypcji – 01.02.2017r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej. Przydział akcji został dokonany w dniu 15.02.2017r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

236.863.323 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda

4. Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

Emitent informuje, że w ramach zapisów podstawowych złożone zostały zapisy i opłacone 77.405.633 akcje serii D, w ramach zapisów dodatkowych złożone zostały zapisy i opłacone 7.793.271 akcje serii D Spółki. W trybie art. 436 § 4 k.s.h złożone zostały zapisy i opłacone 151.664.419 akcje Spółki

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto i przydzielono łącznie 236.863.323 akcji serii D.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,01 zł (jeden grosz) za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii D złożonych zostało 361 zapisów podstawowych na 77.405.633 akcji serii D, 46 zapisów dodatkowych na 7.793.271 akcje serii B Spółki oraz 1 zapis w ramach zapisów na podstawie art. 436 § 4 k.s.h.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii D złożonych zostało 361 zapisów podstawowych na 77.405.633 akcji serii D, 46 zapisów dodatkowych na 7.793.271 akcje serii B Spółki oraz 1 zapis w ramach zapisów na podstawie art. 436 § 4 k.s.h.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii D.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D to 2.631.814,70 zł.

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to szacunkowo 22.000 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty szacunkowo– 15 000zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia Memorandum Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa szacunkowo – 5.000 zł,

d) koszty promocji oferty -0,00 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły szacunkowo 2.000 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii D objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii D przypadający na jedną akcję serii D objętą subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,01 zł.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect