Raport bieżący z plikiem 12/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. „Emitent”, „Spółka” informuje, iż w dniu 31 marca 2017 roku Emitent otrzymał od spółki Innovative Commerce a.s z siedziba w Pradze zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki: